ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17053105

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2017

Nazwa zamawiającego

SELENA – TECHNIKA ŚWIETLNA SP.Z O.O.

Numer ogłoszenia

1037319

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1. Pieczątkę firmową oferenta,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Datę ważności oferty,
4. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
5. Podpis oferenta,
6. Terminy płatności oraz cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto. Termin płatności musi uwzględniać płatność minimum 30% wartości zamówienia po dostawie i po przeprowadzeniu testów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie giętych detali przez zamawiającego;
7. Ceny w ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu sporządzenia oferty na stronie internetowej www.nbp.pl.
8. Informację o maksymalnym terminie realizacji przedmiotu zamówienia podaną z dokładnością co do dnia,
9. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia z dokładnością co do miesiąca,
10. Opis przedmiotu zamówienia – minimalnie w postaci podania nazwy producenta i typu/modelu oraz specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia na formularzy specyfikacji technicznej oraz ewentualnych załączników dodatkowych.
11. Klauzula bezstronności.

• Termin składania ofert upływa w dniu: 12.06.2017 r. godz. 8:30
• Miejscem składania ofert jest: ul. Krakowska 10, 37-716 Orły.
• Oferta powinna zostać złożona w terminie do 12 czerwca 2017 roku do godziny 8:30, tj. w godzinach pracy Zamawiającego 8:00-16:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: ul. Krakowska 10, 37-716 Orły.
• Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę Linii SMT– nie otwierać do dnia 12 czerwca 2017 roku do godziny 8:45”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
• Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do przetargu.
• Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
• Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych.
• Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
• Oferenci są związani ofertą do dnia 30.06.2017 r., tj.
• Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 12 czerwca 2017 roku o godzinie 8.45 pod adresem:
ul. Krakowska 10, 37-716 Orły.
• Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego pod adresem: : ul. Krakowska 10, 37-716 Orły, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącym załącznik nr 4.
• Zamawiający do dnia 19.06.2017, zamieści na stronie internetowej (http://www.selena.eu), oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 i o braku powiązań z wykonawcami, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego przetargu.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
• Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu.
• Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 9.06.2017 roku. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
• Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich oferentów za pomocą własnej strony internetowej, bez wskazywania autora pytania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje@selena.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Chwalisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

16 676 57 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na
Linia do montażu elementów SMD

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo:
podkarpackie

Powiat:
przemyski

Miejscowość:
Orły

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem Zamówienia jest zakup Zakup Linii do montażu SMT elementów elektronicznych w związku z realizacją projektu numer RPPK.01.04.01 -18-0893/16:
„Innowacyjny system opraw oświetlenia awaryjnego w oparciu o technologię OLED oraz LED z centralnym systemem zasilania i nadzoru”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na
Linia do montażu elementów SMD szt.1 o parametrach i wyposażeniu wyszczególnionym poniżej:
1. Półautomatyczna drukarka pasty lutowniczej pole robocze co najmniej 850 x 420,
2. Automat układający komponenty elektroniczne SMD, LED, wydajności co najmniej 3300 komponentów na godzinę wyposażony w pole robocze minimum 850x420mm, dyspenser pasty lutowniczej lub kleju, oraz zestaw 16 podajników 8mm i podajnik do indywidualnej konfiguracji szerokości taśm z komponentami,
3. Piec konwekcyjny z czterema strefami i prędkością posuwu kontrolowanymi za pomocą sterowania, transportem łańcuchowym i podstawą pod piec

Przeznaczenie do montażu diod LED na płytkach laminowanych i aluminiowych do opraw serii PRO, FQD FUTURE, FQD
MS, oraz modułu nadzoru zastosowanego w oprawach SCREEN, PRO, FQD FUTURE, FQD MS przeznaczonego do komunikacji z centralnym systemem zasilania i nadzoru LPS FT

W tym celu maszyna powinna być wyposażona w odpowiednie oprzyrządowanie.
Rysunki techniczne detali i wykonywanych operacji są udostępnione w siedzibie firmy dla potencjalnych oferentów.

Uwagi do przedmiotu zamówienia:
1. Opisane powyżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy.
2. Dostarczone maszyny i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz powinny być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga w tym zakresie załączenia do oferty oświadczenia producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia te wymogi.
3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Zamawiający będzie przy tym uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów.
4. Każda maszyna (urządzenie) powinna posiadać widoczne, czytelne i trwałe oznaczenie, umożliwiające jej identyfikację oraz graficzne potwierdzenie spełnienia wymagań zasadniczych (oznaczenie CE zgodnie z systemem oceny zgodności, przepisami UE).
5. W ramach wykonania Zamówienia Wykonawca dostarczy dokumenty, do każdej maszyny (urządzenia) oddzielnie:
5.1 Instrukcję użytkowania – sporządzoną w języku polskim lub angielskim.
5.2 Deklarację zgodności CE (jeżeli dotyczy) – wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.3 Dokumenty, niezbędne do zgłoszenia maszyny (urządzenia) w Urzędzie Dozoru Technicznego (jeśli dotyczy).
5.4 Wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu:
• Każdy dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
• Oferta powinna być wykonana w języku polskim. Dopuszczalne są oferty dwujęzyczne wykonane w języku angielskim lub niemieckim zawierające odpowiadające im tłumaczenie na język polski w jednej ofercie

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego zapytania oraz przedstawioną ofertę.
Wprowadzanie zmian do Umowy z dostawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o czas jej występowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium ceny
2. Kryterium czasu dostawy
3. Kryterium okresu gwarancji
4. Kryterium parametrów technicznych / wyposażenia
a. Wyposażenie w optyczny elektroniczny system kontroli produkcji wraz z oprogramowaniem pomiarowym (10 punktów)

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
1. Kryterium ceny (z wagą punktową 60)
2. Kryterium czasu dostawy (10 punktów)
3. Kryterium okresu gwarancji (z wagą punktową 20)
4. Kryterium parametrów technicznych / wyposażenia
a. Wyposażenie w optyczny elektroniczny system kontroli produkcji wraz z oprogramowaniem pomiarowym (10 punktów)

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1. Kryterium ceny (z wagą punktową 60) – wartość liczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cbad) x 60 pkt, gdzie:
C – wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena netto wśród ważnych ofert
Cbad – cena netto badanej oferty
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ceny w walucie obcej będzie ona przeliczona na złote wg kursu średniego NBP z dnia sporządzenia oferty.

2. Kryterium czasu dostawy (10 punktów) :
Dla czasu dostawy <= 6 tygodnie od dnia podpisania umowy – 10 punktów.
Zgodnie z czasem dostawy podanym przez Dostawcę w formularzu ofertowym.

3. Kryterium okresu gwarancji (z wagą punktową 20) – wartość liczona wg wzoru:
G = (Gbad / Gmax) x 20 pkt, gdzie:
G – wartość punktowa ocenianego kryterium
Gbad – okres gwarancji w miesiącach badanej oferty
Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach wśród ważnych ofert.
Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

4. Kryterium parametrów technicznych
a. Wyposażenie w optyczny elektroniczny system kontroli produkcji wraz z oprogramowaniem pomiarowym (10 punktów)
Dla maszyny z powyższym wyposażeniem – 10 pkt.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie potwierdzenia przez Dostawcę opcji w formularzu ofertowym.

Do oceny porównawczej ofert będzie brana pod uwagę suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione kryteria.
Potwierdzenia opcji dokona zamawiający na podstawie deklaracji oferentów w formularzu oferty i własnej oceny.

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia oferentów ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

2. Nie będą rozpatrywane oferty:
a) niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
b) częściowe, wariantowe,
c) złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
d) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
e) złożone po terminie przyjmowania ofert.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

SELENA – TECHNIKA ŚWIETLNA SP.Z O.O.

Adres

Krakowska 10

37-716 Orły

podkarpackie
, przemyski

Numer telefonu

166765700

NIP

7951043596

Tytuł projektu

Innowacyjny system opraw oświetlenia awaryjnego w oparciu o technologię OLED oraz LED z centralnym systemem zasilania i nadzoru

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0893/16-00